do kasy suma: 0,00 zł

Napisz do nas

 sklep@libet.pl

Realizacja projektu

1. Realizacja Usług

1.1.         Projekt nie jest projektem, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jak
i w aktach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza w szczególności, że do Projektu nie stosuje się wymogów i obowiązków przewidzianych w tych aktach. Projekt jest koncepcją aranżacji nawierzchni i / lub elewacji i / lub ogrodzenia, z kostki brukowej i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET.

1.2.         Projekt nie jest w szczególności aktem zezwalającym w jakimkolwiek zakresie na prowadzenie działań inwestycyjnych czy budowlanych i nie może być wykorzystywany w procedurze uzyskiwania zgody bądź zgłoszenia realizacji tego typu czynności, działań bądź zamierzeń ani w jakiejkolwiek innej procedurze związanej ze spełnieniem wymogów publicznoprawnych związanych
z aktywnością w zakresie prowadzenia działań budowlanych. 

1.3.         Warunkiem wykonania Projektu jest, aby powierzchnia do wykorzystania w takim Projekcie dla produktów LIBET była nie mniejsza niż 100 m2 (sto metrów kwadratowych) przy czym do tej powierzchni nie zalicza się powierzchni towarów z następujących grup towarowych: Libet Classic, produktów z linii Produkty Przemysłowe, jak i produktów fasadowych.

1.4.         Projekt zostanie wykonany zgodnie z Regulaminem, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta będącego Konsumentem za pośrednictwem Strony Internetowej. Usługi nie są wykonywane na rzecz Klientów, którzy nie są Konsumentami.

2. Realizacja Projektu

2.1.         LIBET wykona Projekt wyłącznie w oparciu o informacje, dane oraz materiały dostarczone przez Klienta.

2.2.         Klient jest uprawniony zamówić Projekt wyłącznie w jednej z wersji przewidzianych w Zamówieniu, tj.:

2.2.1.     E-PROJEKT - obejmuje wyłącznie koncepcję: (a) projektu nawierzchni wykonanego
w technice 2D w kolorach, w skali 1:50, 1:100 lub 1:200  (wg wyboru LIBET), (b) szczegóły techniczne układów: ilości zastosowanych rzędów, kierunki układania materiałów, (c) powiększenia ułożeń zastosowanych kształtów.

2.2.2.     Projekt COMFORT - jak w E-PROJEKT plus usługa pomiaru,

2.3.         E-PROJEKT jest realizowany w całości zdalnie.

2.4.         Klient wraz z Zamówieniem ma obowiązek dostarczyć:

2.4.1.     projekt zagospodarowania terenu zawierający wyskalowaną mapę (skala 1:200, 1:250 lub 1:500),

2.4.2.     aktualne rzuty przyziemia i parteru budynku w skali 1:100 lub 1:50,

2.4.3.     aktualne zdjęcia posesji gdzie ma być realizowana zabudowa,

2.4.4.     rzut sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:1500,

2.4.5.     dodatkowo - informacje, fotografie, dane wskazane bądź żądane w ścieżce składania Zamówienia dotyczące obszaru, które mają być objęte zabudową, w tym szkice i inspiracje.

Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że wszelkie przedstawione i załączone na Stronie internetowej mapy, rzuty, układy, kształty, ukształtowania, ustawienia, proporcje, podziały, przebiegi sieci nadziemnych i podziemnych, są zgodne ze stanem faktycznym i istniejącym, aktualne, prawdziwe, prawidłowe, przedstawione w skali wskazanej w dokumentach, utrzymujące właściwe proporcje względem punktów odniesienia oraz brak jest innych obiektów tak nadziemnych, jak i podziemnych niż wskazane w przedstawionych dokumentach.

2.5.         LIBET w każdym czasie ma prawo żądać od Klienta dalszych informacji, danych, materiałów lub wyjaśnień jakie uzna za potrzebne do realizacji Projektu.

2.6.         Klient i LIBET dokonają ustaleń, których podjęcie jest konieczne bądź wskazane celem wykonania Projektu. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia tych ustaleń odpowiednim wpisem na Koncie Klienta. 

2.7.         Klient oświadcza, że akceptuje i jest mu wiadome, że kolory elewacji, dachówek, ogrodzenia i innych elementów występujących na posesji wskazanych w procedurze konfiguracji warunków terenowych w ramach kolejnych kroków na Stronie Internetowej zmierzających do złożenia Zamówienia, należy traktować jako poglądowe i mogą być niedokładne bądź przybliżone, w szczególności z uwagi na różne odwzorowanie tych samych kolorów przez monitory ekranowe. Powyższe dotyczy także już istniejących, jak i planowanych elementów posesji występujących w tej procedurze, co w tym przypadku dotyczy także ich skali.

2.8.         Klient akceptuje, że LIBET nie odpowiada za wady, nieścisłości, uchybienia Projektu wynikłe
z okoliczności pozostających po stronie Klienta, w szczególności będące skutkiem niedokładności, niezupełności czy nieprawidłowości bądź niepełnej prawidłowości danych przekazanych LIBET.  

2.9.         Koncepcja Projektu zostanie wgrana do Konta Klienta w formacie jpg. lub pdf. 

2.10.      W przypadku wykonania przez Klienta aranżacji zgodnie z Projektem, LIBET jest uprawniony do nieodpłatnego wykonania zdjęć przeprowadzonej realizacji i nieodpłatnego umieszczania ich
w swoich materiałach reklamowo-promocyjnych lub informacyjnych, w tym także w sieci Internet. Powyższe nie obejmuje ujawnienia adresu czy jakichkolwiek innych danych Klienta, w tym danych osobowych.

3. Realizacja Projektu COMFORT

3.1.         Projekt COMFORT obejmuje wizytę projektanta LIBET w miejscu będącym przedmiotem Projektu w celu zebrania wymaganych informacji, danych oraz materiałów. Klient ma obowiązek umożliwić projektantowi LIBET taką wizytę. Zakres Zamówienia obejmuje wyłącznie jedną wizytę projektanta LIBET, a każda kolejna wizyta jest możliwa wyłącznie za odrębnym wynagrodzeniem.

3.2.         Termin wizyty zostanie ustalony przez Projektanta bezpośrednio z Klientem, z tym że Klient powinien umożliwić odbycie takiej wizyty nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia z nim kontaktu przez Projektanta.

3.3.         Najpóźniej podczas wizyty Klient powinien przekazać Projektantowi co najmniej:

3.3.1.     rzut działki,

3.3.2.     rzut parteru budynku w skali 1:100,

3.3.3.     inne dokumenty wskazane przez projektanta LIBET w e-mailu kierowanym do Klienta, na co najmniej trzy dni przed uzgodnioną datą spotkania lub podczas rozmowy telefonicznej.

3.4.         W przypadku gdy wizyta z Projektantem nie odbędzie się z przyczyn niezawinionych przez LIBET, w szczególności w przypadku gdy Klient nie będzie obecny w umówionym czasie i miejscu spotkania, po upływie 30 minut od umówionej godziny rozpoczęcia spotkania, Projektant ma prawo oddalić się z miejsca spotkania. LIBET nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Projektu z tego powodu.

4. Harmonogram realizacji Projektu

4.1.         Realizacja Projektu następuje według następującego harmonogramu:

4.1.1.        w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia i potwierdzenia przez Klienta
w toku jego składania poprawności i kompletności przesłanych materiałów, LIBET weryfikuje poprawność materiałów oraz informuje o tym Klienta, przy czym niestwierdzenie uchybień w tym względzie nie ogranicza treści oświadczenia Klienta i nie stanowi
o akceptacji tych materiałów jako podstawy wykonania Projektu. W terminie kolejnych
2 Dni Roboczych w przypadku nie stwierdzenia widocznych uchybień dokumentacji LIBET kontaktuje się z Klientem celem omówienia Projektu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem terminy wykonania Projektu ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. W ramach kontaktu Klient i przedstawiciel LIBET dokonają ustaleń, których podjęcie jest konieczne bądź wskazane celem wykonania Projektu. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia tych ustaleń wpisem na Koncie Klienta,

4.1.2.        termin na wykonanie koncepcji Projektu wynosi 14 Dni Roboczych od dnia uzyskania przez LIBET wszystkich potrzebnych mu w tym celu danych, informacji, materiałów lub wyjaśnień, z zastrzeżeniem że LIBET nie odpowiada za wydłużenie terminu wynikające
z okoliczności nie zawinionych przez LIBET (termin może ulec wydłużeniu w sezonie wysokim przy dużym obłożeniu projektowym),

4.1.3.        Klient może łącznie w toku realizacji Projektu zgłosić nie więcej niż trzykrotnie uwagi merytoryczne dotyczące zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych, które LIBET zobowiązuje się uwzględnić, o ile nie spowoduje to zwiększenia zakresu koniecznych prac projektowych,

4.1.4.        Uwagi merytoryczne co do koncepcji Projektu nie mogą (1) rozszerzać zakresu Zamówienia, w tym zmieniać typu Projektu, (2) zmieniać rodzaju wybranych materiałów za wyjątkiem ich kolorystyki jeśli warianty kolorystyczne danego materiału występują oraz (3) zmieniać poprzednio przekazanych informacji, danych, materiałów lub wyjaśnień,

4.1.5.        dniem przekazania Projektu Klientowi jest dzień umieszczenia jego końcowej wersji na Koncie Klienta,

4.1.6.        LIBET przygotuje i przekaże Klientowi Projekt w końcowej wersji w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Klienta. Przesłanie do Klienta Projektu
w końcowej wersji stanowi zakończenie realizacji Zamówienia. 

4.2.         LIBET nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte lub nieterminowe wykonanie Projektu z powodu (1) przekazania mu nieprawdziwych, mylących lub niekompletnych informacji, danych lub materiałów lub (2) przekazania mu wymaganych informacji, danych i materiałów
w sposób nieterminowy.

5. Autorskie prawa majątkowe

5.1.         Autorskie prawa majątkowe do Projektu przysługują wyłącznie LIBET.

5.2.         LIBET przekazując Projekt udziela Klientowi licencji niewyłącznej na jednorazowe wykorzystanie Projektu według specyfikacji materiałowej w nim określonej przy ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET, co do inwestycji której inwestorem będzie Klient. 

5.3.         Dokonanie jakichkolwiek zmian w Projekcie wymaga zgody LIBET wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5.4.         Klient nie jest uprawniony w szczególności do zwielokrotnienia Projektu, dokonywania w nim zmian, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, bądź do wykorzystania Projektu do realizacji inwestycji w innym miejscu lub co do innych osób.

5.5.         Klient nie jest uprawniony do dokonania przelewu praw do wykorzystania Projektu na jakiejkolwiek podstawie prawnej choćby zbył własność / prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której aranżacja nawierzchni była objęta Projektem.

LIBET nie jest zobowiązany do wykonywania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na podstawie Projektu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium