do kasy suma: 0,00 zł

Napisz do nas

 sklep@libet.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Informacje ogólne

1.1.         Niniejszy Regulamin stosuje się do składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.libet.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania Zamówień, uprawnienia Klienta związane z zawieraną umową oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.2.         Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie www.sklep.libet.pl jest LIBET S.A.
z siedzibą we Wrocławiu (53-633), przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 0000373276, NIP: 525-24-22-424, numer REGON: 141349437, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 złotych, w całości opłacony, nr telefonu: +48 515 794 307, adres e-mail: sklep@libet.pl

1.3.         Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, LIBET oraz APS prowadzi sprzedaż Produktów. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego LIBET świadczy również Usługi (Usługi świadczone są wyłączenie przez LIBET - APS nie świadczy Usług).Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się co do zasady do LIBET oraz APS, chyba że w Regulaminie inaczej zastrzeżono, w szczególności przez odniesienie pewnych regulacji tylko
i wyłącznie do LIBET.

 1. Definicje

2.1.         Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą przyjmują następujące znaczenie:

2.1.1.     Administrator - administrator danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego, tj. LIBET,

2.1.2.     APS - przedsiębiorca będący dystrybutorem LIBET prowadzący sprzedaż przez Autoryzowany Punkt Sprzedaży LIBET Platinium oraz za pomocą Sklepu Internetowego,

2.1.3.     Dzień Roboczy - oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy,

2.1.4.     Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Klienta rozumie się również Konsumenta oraz Przedsiębiorcę uprzywilejowanego,

2.1.5.     Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.1.6.     Konto Klienta - konto Klienta powstałe w wyniku dokonania rejestracji przez Klienta na Stronie Internetowej, które służy Klientowi w szczególności do składania Zamówień,

2.1.7.     LIBET - LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-633), przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 0000373276, NIP: 5252422424, numer REGON: 141349437, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 złotych, w całości opłacony,

2.1.8.     Produkt - rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez LIBET lub APS za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

2.1.9.     Projekt - projekt koncepcyjny aranżacji nawierzchni i / lub elewacji i / lub ogrodzenia z kostki brukowej i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET wykonywany na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie. Projekt wykonywany jest jako E-PROJEKT, projekt COMFORT.

2.1.10.   Projektant - osoba współpracująca z LIBET na jakiejkolwiek podstawie prawnej, która jest odpowiedzialna za wykonanie Projektu, w ramach zawartej z Klientem umowy,

2.1.11.   Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z LIBET lub APS umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego

2.1.12.   Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,

2.1.13.   Sklep Internetowy - prowadzony przez LIBET sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.libet.pl,

2.1.14.   Strona Internetowa - strona www.sklep.libet.pl, na której działa Sklep Internetowy,

2.1.15.   Usługa - usługa realizowana przez LIBET polegająca na przygotowaniu określonego Projektu. Usługi nie są świadczone przez APS,

2.1.16.   Zamówienie - zamówienie składane przez Klienta na zakup Produktów i / lub realizację Usługi.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

3.1.         Klient może składać Zamówienia na zakup Produktów i realizację Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się przez utworzenie Konta Klienta na Stronie Internetowej - z tym momentem zawierana jest przez LIBET i Klienta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, a w szczególności w zakresie możliwości składania Zamówień przez Klienta. Klient posiadający Konto Klienta może składać Zamówienia za pośrednictwem tego Konta. Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.

3.2.         Klient zobowiązany jest do ochrony dostępu do swojego Konta, w szczególności przez ochronę poufności hasła dostępu.  

3.3.         Kontakt z Klientem następuje przez założone na Stronie Internetowej Konto Klienta lub przez pocztę elektroniczną. LIBET dopuszcza również możliwość kontaktu telefonicznego.

3.4.         Składanie przez Klienta Zamówień jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Korzystanie przez Klientów ze Sklepu Internetowego jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zdaniu poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek.

3.5.         W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w ty w szczególności:

3.5.1.     danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Strony Internetowej;

3.5.2.     informacji naruszających jakiekolwiek dobra LIBET, APS lub osób trzecich;

3.5.3.     innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

3.6.         Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze Sklepu Internetowego. Usunięcie przez Klienta Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem z LIBET umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.7.         Aktualne informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajdują się na stronie internetowej: www.bip.uke.gov.pl/bezpieczenstwo/.

 1. Ceny Produktów i wysokość wynagrodzenia za Usługi

4.1.         Informacje o Produktach i Usługach dostępne na Stronie Internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.         Ceny Produktów oraz wynagrodzenie za realizacje Usług wskazane na stronie Sklepu Internetowego stanowią kwoty brutto, które podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

4.3.         Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta Zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia z tytułu wykonania Usługi.

4.4.         Jeżeli w celu wykonania prac zgodnie z Projektem Klient zakupi w APS lub LIBET produkty LIBET: kostkę brukową i inne materiały budowlane, w ilości niezbędnej do wykonania Projektu, nie mniejszej niż 85% specyfikacji materiałowej przekazanej Klientowi zgodnie z Regulaminem, w ciągu 60 dni licząc od dnia zakończenia realizacji Usługi, Klient otrzyma rabat na usługę wykonania Projektu
w wysokości wynikającej z tabeli rabatowej znajdującej na Stronie Sklepu Internetowego (wysokość rabatu uzależniona jest od wersji Projektu zamówionego przez Klienta). Zakup Produktów niezbędnych do wykonania Projektu może nastąpić również za pomocą Strony Internetowej, o ile w Sklepie Internetowym będą dostępne określone Produkty w ilości wskazanej w niniejszym artykule.

4.5.         Projekt może być wykorzystany wyłącznie do wykonania ułożenia nawierzchni z kostki brukowej
i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET, które zostały zakupione w APS.  Jeżeli Projekt zostanie wykorzystany do ułożenia nawierzchni z innych elementów niż pozostające w ofercie handlowej LIBET lub dokona zakupu poza siecią APS, Klient nie będzie uprawniony do otrzymania rabatu o którym mowa w art. 4.4. powyżej.

4.6.         Aktualna lista APS, u których zakup pozwala na nabycie prawa do uzyskania rabatu znajduje się na stronie https://www.libet.pl/gdzie-kupic/ w zakładce PUNKTY SPRZEDAŻY LIBET PLATINIUM. 

4.7.         Warunkiem naliczenia rabatu jest przesłanie do LIBET faktury na zakup produktów zgodnie
z Projektem w terminie 90 dni od daty wgrania Projektu w wersji końcowej na Konto Klienta.
W terminie 30 dni od daty otrzymania faktury zakupu LIBET dokona korekty ceny Projektu
w wysokości zgodnej z uzyskanym rabatem oraz prześle zwrotnie różnicę na konto wskazane przez Klienta. Jeśli klient nie wskaże konta, różnica zostanie przelana na konto z którego Klient dokonał zapłaty za Projekt.

4.8.         W zależności od umowy zawartej z operatorem płatności otrzymywanych przez LIBET lub APS
w ramach działalności Sklepu Internetowego, Klient może mieć możliwość opłacenia Zamówienia ze środków otrzymanych przez Klienta od banku lub innej instytucji finansowej, która sfinansuje Klientowi Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym. LIBET oraz APS podkreślają przy tym, że nie są w żadnym wypadku stroną umowy pożyczki, umowy kredytu lub innej podobnej umowy,
w ramach której Klient otrzymuje od osoby trzeciej środki na opłacenie Zamówienia w Sklepie Internetowym lub osoba trzecia opłaca bezpośrednio Zamówienie złożone przez Klienta. LIBET
i APS w żadnym wypadku nie rozkładają Klientowi zapłaty ceny lub innego wynagrodzenia należnego LIBET lub APS z tytułu złożonego Zamówienia na raty, co oznacza że Klient, niezależnie od umowy łączącej go z osobą trzecią na sfinansowanie złożonego Zamówienia, zobowiązany jest do pokrycia w całości ceny i / lub wynagrodzenia należnego LIBET lub APS zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

 1. Złożenie Zamówienia

5.1.         Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się przez wybór danego Produktu lub większej liczby Produktów albo Usługi za pomocą opcji dodania „Do koszyka” lub innej równoznacznej i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie Zamówienia w Sklepie Internetowym. Podczas składania Zamówienia na Stronie Internetowej wyświetlana będą informacje dotyczące podmiotu, który realizować będzie umowę zawieraną z Klientem, tj. dane LIBET. Klient zawiera umowę na zakup Produktów z podmiotem, którego dane są wyświetlane podczas składania Zamówienia, tj. ze spółką LIBET. 

5.2.         Zamówienie na Usługi może być złożone jedynie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego. Złożenie Zamówienia będzie traktowane przez LIBET jako oświadczenie osoby zamawiającej, że jest konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do stosunku prawnego ukształtowanego Zamówieniem.  

5.3.         Zamówienie na Usługi może być złożone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego jedynie:

5.3.1.     na swoją rzecz, oraz

5.3.2.     celem wykonania Projektu co do nieruchomości względem której Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje tytuł prawny w postaci prawa własności bądź użytkowania wieczystego. 

5.4.         W przypadku gdy zostanie ujawnione, że

5.4.1.     Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym w dacie zawarcia umowy na realizację Usługi, lub

5.4.2.     uchybiono któremukolwiek z warunków opisanych w ust. 6 poniżej,

LIBET może odstąpić od każdej z umów zawartych z taką osobą, co nie wyłącza ani nie ogranicza innych możliwości dochodzenia przez LIBET względem Klienta innych roszczeń, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa takiego uprawnienia nie wyłączają.

5.5.         Jednym Zamówieniem można objąć więcej niż jeden typ Projektu, o ile dotyczy ono tej samej posesji (tj. działki gruntu, bądź działki bezpośrednio sąsiedniej o ile ma ona tego samego właściciela co działka, na której ma być wykonana podstawowa część Projektu). O zakresie Projektu, w tym także  typu Projektu rozstrzyga Zamówienie, które w tym zakresie nie może być poddane jakimkolwiek zmianom czy uzupełnieniom choćby treść Regulaminu czy umowy zezwalała na składanie uwag czy innych korekt.

5.6.         Dla zrealizowania Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest:

5.6.1.     akceptacja niniejszego Regulaminu,

5.6.2.     wskazanie adresu Klienta,

5.6.3.     wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy,

5.6.4.     wskazanie numeru telefonu komórkowego,

5.6.5.     dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie Zamówienia w Sklepie Internetowym.

5.7.         Złożone przez Klienta Zamówienie zostanie potwierdzone przez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta. W przypadku Zamówienia na Usługi LIBET odpowie na złożone Zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia na Usługi do realizacji, LIBET poinformuje o tym Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia oraz dokona zwrotu całości płatności uiszczonych w związku
z Zamówieniem na Usługi. Brak odpowiedzi ze strony LIBET nie oznacza przyjęcia Zamówienia.

5.8.         Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie przesłane niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty lub Usługi. W potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia zostanie dodatkowo wskazany podmiot, który jest stroną Umowy z klientem, tj. LIBET.

5.9.         W przypadku braku dostępności określonych Produktów Klient może skierować zapytanie o czas dostępności tych Produktów.

5.10.      Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku dostępności całości lub części Produktów objętych Zamówieniem. W wypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy Zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone Zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim Zamówieniem nie jest dostępna przez przesłanie wiadomości e-mail. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości Zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów), Klientowi zostanie zwrócona całość płatności uiszczonych w związku z Zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego Zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) zwrot ceny oraz kosztów dostawy Produktów obejmuje te Produkty, w odniesieniu do których Zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata.

5.11.      Odmowa przyjęcia Zamówienia Klienta może nastąpić z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

5.11.1.   Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie Zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania o odstąpieniu od umowy,

5.11.2.   okoliczności związane ze złożonym Zamówieniem wskazują na usiłowanie popełnienia czynu zabronionego.

5.12.      Na Stronie Internetowej może zostać wprowadzony limit Zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Internetowej.

 

5.13.      Jeżeli podmiotem zamawiającym jest firma działająca z Libet S.A. na zasadach OWS lub umowy współpracy to na potrzeby realizacji zamówień obowiązują zapisy z wyżej wymienionych dokumentów.

 1. Płatności

6.1.         Dostępne metody płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów oraz wartości Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Dostępne metody płatności wskazane są każdorazowo na Stronie Internetowej.

6.2.         W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem określonego systemu płatności, Klient w ramach procedury składania Zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wybranego systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności Klient powinien
w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia. Brak realizacji zapłaty
w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia złożonego przez Klienta.

6.3.         Zamówienie opłacane za pośrednictwem systemu płatności nie będzie realizowane do momentu otrzymania informacji o zrealizowanej przez Klienta płatności za zamówione Produkty lub Usługi. Po otrzymaniu tej informacji dokonana zostanie rezerwacja dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie się proces przygotowania wysyłki Zamówienia.

6.4.         Klient w toku składania Zamówienia będzie mógł wybrać w jakiej formie chce otrzymać dowód zakupu tj. paragon lub fakturę. Wybrany dokument zostanie dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi Produktami lub w inny sposób, w tym przez wysłanie tego dokumentu w formie wiadomości e-mail, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają taką możliwość - Klient wyraża zgodę na taki sposób doręczenia mu paragonu lub faktury.

 1. Dostawa Produktów

7.1.         Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2.         Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem kuriera lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz LIBET lub transportem własnym LIBET.

7.3.         Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a magazynem. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

7.4.         Czas wysyłki Produktów wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania informacji o płatności za zakupione Produkty.

7.5.         Klient zostanie poinformowany telefonicznie i / lub za pośrednictwem wiadomości SMS i / lub wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu / adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji Zamówienia obejmującego Produkty.

7.6.         Przesyłki dostarczane:

7.6.1.     kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane w Dniach Roboczych,  

7.6.2.     transportem dokonywanym za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego na rzecz LIBET usługi transportowe – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub - w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych - do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki. Przesyłki są dostarczane w Dniach Roboczych,

7.6.3.     transportem własnym LIBET - przesyłki są realizowane w sposób przyjęty dla przesyłek dostarczanych za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego na rzecz LIBET usługi transportowe.

7.6.4.     w przypadku dostawy kurierskiej Klient zobowiązany jest do: 1)Pokwitowania odbioru towaru na dokumencie potwierdzenia doręczenia w formie pisemnej (czytelny podpis). Niedopełnienie tego obowiązku może powodować problem z uzyskania zadośćuczynienia w przypadku powstania wad w związku z niewłaściwym transportem zamówienia. 2)Przeliczenie paczek oraz sprawdzenie towarów pod kątem jakościowym. Jeśli występują rozbieżności klient powinien niezwłocznie spisać w obecności kuriera protokół szkody oraz wykonać zdjęcia dostarczonego towaru.

 

 1. Realizacja Usług

8.1.         Projekt nie jest projektem, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jak
i w aktach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza w szczególności, że do Projektu nie stosuje się wymogów i obowiązków przewidzianych w tych aktach. Projekt jest koncepcją aranżacji nawierzchni i / lub elewacji i / lub ogrodzenia, z kostki brukowej i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET.

8.2.         Projekt nie jest w szczególności aktem zezwalającym w jakimkolwiek zakresie na prowadzenie działań inwestycyjnych czy budowlanych i nie może być wykorzystywany w procedurze uzyskiwania zgody bądź zgłoszenia realizacji tego typu czynności, działań bądź zamierzeń ani w jakiejkolwiek innej procedurze związanej ze spełnieniem wymogów publicznoprawnych związanych
z aktywnością w zakresie prowadzenia działań budowlanych. 

8.3.         Warunkiem wykonania Projektu jest, aby powierzchnia do wykorzystania w takim Projekcie dla produktów LIBET była nie mniejsza niż 100 m2 (sto metrów kwadratowych) przy czym do tej powierzchni nie zalicza się powierzchni towarów z następujących grup towarowych: Libet Classic, produktów z linii Produkty Przemysłowe, jak i produktów fasadowych.

8.4.         Projekt zostanie wykonany zgodnie z Regulaminem, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za pośrednictwem Strony Internetowej. Usługi nie są wykonywane na rzecz Klientów, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.

 1. Realizacja Projektu

9.1.         LIBET wykona Projekt wyłącznie w oparciu o informacje, dane oraz materiały dostarczone przez Klienta.

9.2.         Klient jest uprawniony zamówić Projekt wyłącznie w jednej z wersji przewidzianych w Zamówieniu, tj.:

9.2.1.     E-PROJEKT - obejmuje wyłącznie koncepcję: (a) projektu nawierzchni wykonanego
w technice 2D w kolorach, w skali 1:50, 1:100 lub 1:200  (wg wyboru LIBET), (b) szczegóły techniczne układów: ilości zastosowanych rzędów, kierunki układania materiałów, (c) powiększenia ułożeń zastosowanych kształtów.

9.2.2.     Projekt COMFORT - jak w E-PROJEKT plus usługa pomiaru,

9.3.         E-PROJEKT jest realizowany w całości zdalnie.

9.4.         Klient wraz z Zamówieniem ma obowiązek dostarczyć:

9.4.1.     projekt zagospodarowania terenu zawierający wyskalowaną mapę (skala 1:200, 1:250 lub 1:500),

9.4.2.     aktualne rzuty przyziemia i parteru budynku w skali 1:100 lub 1:50,

9.4.3.     aktualne zdjęcia posesji gdzie ma być realizowana zabudowa,

9.4.4.     rzut sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:1500,

9.4.5.     dodatkowo - informacje, fotografie, dane wskazane bądź żądane w ścieżce składania Zamówienia dotyczące obszaru, które mają być objęte zabudową, w tym szkice i inspiracje.

Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że wszelkie przedstawione i załączone na Stronie internetowej mapy, rzuty, układy, kształty, ukształtowania, ustawienia, proporcje, podziały, przebiegi sieci nadziemnych i podziemnych, są zgodne ze stanem faktycznym i istniejącym, aktualne, prawdziwe, prawidłowe, przedstawione w skali wskazanej w dokumentach, utrzymujące właściwe proporcje względem punktów odniesienia oraz brak jest innych obiektów tak nadziemnych, jak i podziemnych niż wskazane w przedstawionych dokumentach.

9.5.         LIBET w każdym czasie ma prawo żądać od Klienta dalszych informacji, danych, materiałów lub wyjaśnień jakie uzna za potrzebne do realizacji Projektu.

9.6.         Klient i LIBET dokonają ustaleń, których podjęcie jest konieczne bądź wskazane celem wykonania Projektu. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia tych ustaleń odpowiednim wpisem na Koncie Klienta. 

9.7.         Klient oświadcza, że akceptuje i jest mu wiadome, że kolory elewacji, dachówek, ogrodzenia i innych elementów występujących na posesji wskazanych w procedurze konfiguracji warunków terenowych w ramach kolejnych kroków na Stronie Internetowej zmierzających do złożenia Zamówienia, należy traktować jako poglądowe i mogą być niedokładne bądź przybliżone, w szczególności z uwagi na różne odwzorowanie tych samych kolorów przez monitory ekranowe. Powyższe dotyczy także już istniejących, jak i planowanych elementów posesji występujących w tej procedurze, co w tym przypadku dotyczy także ich skali.

9.8.         Klient akceptuje, że LIBET nie odpowiada za wady, nieścisłości, uchybienia Projektu wynikłe
z okoliczności pozostających po stronie Klienta, w szczególności będące skutkiem niedokładności, niezupełności czy nieprawidłowości bądź niepełnej prawidłowości danych przekazanych LIBET.  

9.9.         Koncepcja Projektu zostanie wgrana do Konta Klienta w formacie jpg. lub pdf. 

9.10.      W przypadku wykonania przez Klienta aranżacji zgodnie z Projektem, LIBET jest uprawniony do nieodpłatnego wykonania zdjęć przeprowadzonej realizacji i nieodpłatnego umieszczania ich
w swoich materiałach reklamowo-promocyjnych lub informacyjnych, w tym także w sieci Internet. Powyższe nie obejmuje ujawnienia adresu czy jakichkolwiek innych danych Klienta, w tym danych osobowych.

 1. Realizacja Projektu COMFORT

10.1.      Projekt COMFORT obejmuje wizytę projektanta LIBET w miejscu będącym przedmiotem Projektu w celu zebrania wymaganych informacji, danych oraz materiałów. Klient ma obowiązek umożliwić projektantowi LIBET taką wizytę. Zakres Zamówienia obejmuje wyłącznie jedną wizytę projektanta LIBET, a każda kolejna wizyta jest możliwa wyłącznie za odrębnym wynagrodzeniem.

10.2.      Termin wizyty zostanie ustalony przez Projektanta bezpośrednio z Klientem, z tym że Klient powinien umożliwić odbycie takiej wizyty nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia z nim kontaktu przez Projektanta.

10.3.      Najpóźniej podczas wizyty Klient powinien przekazać Projektantowi co najmniej:

10.3.1.   rzut działki,

10.3.2.   rzut parteru budynku w skali 1:100,

10.3.3.   inne dokumenty wskazane przez projektanta LIBET w e-mailu kierowanym do Klienta, na co najmniej trzy dni przed uzgodnioną datą spotkania lub podczas rozmowy telefonicznej.

10.4.      W przypadku gdy wizyta z Projektantem nie odbędzie się z przyczyn niezawinionych przez LIBET, w szczególności w przypadku gdy Klient nie będzie obecny w umówionym czasie i miejscu spotkania, po upływie 30 minut od umówionej godziny rozpoczęcia spotkania, Projektant ma prawo oddalić się z miejsca spotkania. LIBET nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Projektu z tego powodu.

 1. Harmonogram realizacji Projektu

11.1.      Realizacja Projektu następuje według następującego harmonogramu:

11.1.1.      w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia i potwierdzenia przez Klienta
w toku jego składania poprawności i kompletności przesłanych materiałów, LIBET weryfikuje poprawność materiałów oraz informuje o tym Klienta, przy czym niestwierdzenie uchybień w tym względzie nie ogranicza treści oświadczenia Klienta i nie stanowi
o akceptacji tych materiałów jako podstawy wykonania Projektu. W terminie kolejnych
2 Dni Roboczych w przypadku nie stwierdzenia widocznych uchybień dokumentacji LIBET kontaktuje się z Klientem celem omówienia Projektu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem terminy wykonania Projektu ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. W ramach kontaktu Klient i przedstawiciel LIBET dokonają ustaleń, których podjęcie jest konieczne bądź wskazane celem wykonania Projektu. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia tych ustaleń wpisem na Koncie Klienta,

11.1.2.      termin na wykonanie koncepcji Projektu wynosi 14 Dni Roboczych od dnia uzyskania przez LIBET wszystkich potrzebnych mu w tym celu danych, informacji, materiałów lub wyjaśnień, z zastrzeżeniem że LIBET nie odpowiada za wydłużenie terminu wynikające
z okoliczności nie zawinionych przez LIBET (termin może ulec wydłużeniu w sezonie wysokim przy dużym obłożeniu projektowym),

11.1.3.      Klient może łącznie w toku realizacji Projektu zgłosić nie więcej niż trzykrotnie uwagi merytoryczne dotyczące zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych, które LIBET zobowiązuje się uwzględnić, o ile nie spowoduje to zwiększenia zakresu koniecznych prac projektowych,

11.1.4.      Uwagi merytoryczne co do koncepcji Projektu nie mogą (1) rozszerzać zakresu Zamówienia, w tym zmieniać typu Projektu, (2) zmieniać rodzaju wybranych materiałów za wyjątkiem ich kolorystyki jeśli warianty kolorystyczne danego materiału występują oraz (3) zmieniać poprzednio przekazanych informacji, danych, materiałów lub wyjaśnień,

11.1.5.      dniem przekazania Projektu Klientowi jest dzień umieszczenia jego końcowej wersji na Koncie Klienta,

11.1.6.      LIBET przygotuje i przekaże Klientowi Projekt w końcowej wersji w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Klienta. Przesłanie do Klienta Projektu
w końcowej wersji stanowi zakończenie realizacji Zamówienia. 

11.2.      LIBET nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte lub nieterminowe wykonanie Projektu z powodu (1) przekazania mu nieprawdziwych, mylących lub niekompletnych informacji, danych lub materiałów lub (2) przekazania mu wymaganych informacji, danych i materiałów
w sposób nieterminowy.

 1. Autorskie prawa majątkowe

12.1.      Autorskie prawa majątkowe do Projektu przysługują wyłącznie LIBET.

12.2.      LIBET przekazując Projekt udziela Klientowi licencji niewyłącznej na jednorazowe wykorzystanie Projektu według specyfikacji materiałowej w nim określonej przy ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej i innych elementów pozostających w ofercie handlowej LIBET, co do inwestycji której inwestorem będzie Klient. 

12.3.      Dokonanie jakichkolwiek zmian w Projekcie wymaga zgody LIBET wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

12.4.      Klient nie jest uprawniony w szczególności do zwielokrotnienia Projektu, dokonywania w nim zmian, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, bądź do wykorzystania Projektu do realizacji inwestycji w innym miejscu lub co do innych osób.

12.5.      Klient nie jest uprawniony do dokonania przelewu praw do wykorzystania Projektu na jakiejkolwiek podstawie prawnej choćby zbył własność / prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której aranżacja nawierzchni była objęta Projektem.

12.6.      LIBET nie jest zobowiązany do wykonywania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na podstawie Projektu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

13.1.      Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów
(z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego artykułu), w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę uprzywilejowanego lub osobę wskazaną przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę uprzywilejowanego), a w przypadku umowy, która:

13.1.1.      obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

13.1.2.      polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia
w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Dla umów, które nie polegają na dostarczeniu określonych Produktów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

13.2.      W celu wykonania prawa odstąpienia należy wysłać do LIBET lub do tego APS, który jest stroną umowy zawartej z Klientem, przed upływem wskazanego w art. 13.1. powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy. Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany może, lecz nie musi, skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się na Stronie Internetowej oraz przesłanego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy LIBET lub APS, w zależności od tego, który podmiot jest stroną Umowy zawieranej z Klientem. Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany może również przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: sklep@libet.pl.

13.3.      W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego artykułu). Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim LIBET lub APS przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

13.4.      Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

13.5.      Zwrot Produktów powinien nastąpić przez ich zwrotne wysłanie do magazynu LIBET. Klient zobowiązany jest do właściwego opakowania i zabezpieczenia Produktów przed wysyłką.

13.6.      Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LIBET w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. Za zgodą LIBET oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

13.7.      W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym Zamówieniem:

13.7.1.      LIBET zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym Zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy),

13.7.2.      nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany od umowy nie odstąpił.

13.8.      Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu ponosi Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. Koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu, odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany, a także innych czynników, które wpływają na koszt zwrotu.

13.9.      LIBET może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania zwracanego Produktu.

13.10.    Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.11.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:

13.11.1.   o świadczenie usług, jeżeli LIBET wykonała usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez LIBET utraci prawo odstąpienia od umowy,

13.11.2.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

13.11.3.   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13.12.    LIBET ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie jakichkolwiek kwot należnych LIBET dłużej niż 7 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego lub opóźnienia Klienta
w przekazaniu informacji, danych lub materiałów koniecznych do realizacji Projektu o więcej niż 10 dni, przy czym realizacja prawa odstąpienia w drugim przypadku jest możliwa po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez LIBET na przekazanie informacji, danych lub materiałów, nie krótszego niż 5 dni.

13.13.    W przypadku gdy Klient zamówił Projekt COMFORT, a oświadczenie złożył po lub w trakcie wizyty Projektanta, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o koszt wizyty Projektanta wynoszący 300,00 złotych brutto.  

 1. Procedura reklamacyjna

14.1.      W zakresie odpowiedzialności LIBET za wady Produktów stosuje się odpowiednio tytuł V i VI Ogólnych Warunków Sprzedaży, dostępnych na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, które mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Regulację niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do powstałego Projektu.

14.2.      LIBET jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi, który jest Konsumentem, przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. LIBET  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Nie umniejszając postanowieniem tytułu V
i VI Ogólnych Warunków Sprzedaży, o których mowa w art. 14.1. powyżej, odpowiedzialność LIBET z tytułu rękojmi za wady Produktów i Projektu w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

14.3.      Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że LIBET niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez LIBET albo LIBET nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

14.4.      Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez LIBET usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LIBET. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

14.5.      Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem, może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. LIBET jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. LIBET może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

14.6.      Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt LIBET dostarczyć Produkt wadliwy pod adres magazynu z którego LIBET dostarczył Produkt. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt LIBET w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się do zwrotu Produktu w razie wymiany Produktu na wolny od wad.

14.7.      Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

14.8.      W wypadku gdy LIBET na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi będącemu Konsumentem Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

14.9.      Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta, będącego Konsumentem.

14.10.    Reklamacje można składać drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną przez formularz dostępny tutaj na następujący adres e-mail: reklamacje@libet.pl.

14.11.    W reklamacji Klient będący Konsumentem powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). LIBET zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

14.12.    Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a LIBET nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione. 

14.13.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zostanie powiadomiony drogą elektroniczną przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

14.14.    Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez LIBET zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

14.15.    LIBET nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Projektu przez Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem. LIBET nie ponosi odpowiedzialności za sposób, jakość oraz termin realizacji Projektu przez wykonawcę zatrudnionego przez Klienta.

 1. Dane osobowe

15.1.      Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 0000373276, NIP: 5252422424, numer REGON: 141349437, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 złotych,
w całości opłacony.

15.2.      Dane osobowe, podane przez osobę fizyczną w związku z rejestracją Konta Klienta w Sklepie Internetowym będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w tym
w szczególności w celu niezbędnym do realizacji Zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

15.3.      Dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności, tj. Blue Media S.A. W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, z której pomocy korzysta LIBET przy dostarczaniu Produktów, dane osobowe zostaną przekazane, w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu.

15.4.      Dane osobowe będą przechowywane przez LIBET przez czas trwania umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez LIBET praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

15.5.      Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
(w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych.

15.6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury.

15.7.      Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: sklep@libet.pl. 

15.8.      W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia Polityki Prywatności, który to dokument został umieszczony na Stronie Internetowej.

 1. Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

16.1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020.

16.2.      Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia
w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich Zamówień.

16.3.      W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują Warunki Odpowiedzialności za Produkt, udostępnione na stronie sklep.libet.pl Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Odpowiedzialności. Warunki Odpowiedzialności za Produkt nie znajdują zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców uprzywilejowanych, o ile są one sprzeczne z powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi umów zawieranych przez przedsiębiorcę z Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.

16.4.      Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu stałyby się lub zostaną uznane z jakiejkolwiek przyczyny za nieważne, to nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

16.5.      Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy zawartej z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu  strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby LIBET, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują poddanie sporu pod sąd o innej właściwości.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium