do kasy suma: 0,00 zł

Napisz do nas

 sklep@libet.pl

Reklamacje

1. Procedura reklamacyjna

1.1.         W zakresie odpowiedzialności LIBET za wady Produktów stosuje się odpowiednio tytuł V i VI Ogólnych Warunków Sprzedaży, dostępnych na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, które mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Regulację niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do powstałego Projektu.

1.2.         LIBET jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi, który jest Konsumentem, przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. LIBET jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

1.3.         Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że LIBET niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez LIBET albo LIBET nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

1.4.         Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez LIBET usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LIBET. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

1.5.         Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. LIBET jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. LIBET może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

1.6.         Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt LIBET dostarczyć Produkt wadliwy pod adres magazynu z którego LIBET dostarczył Produkt. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt LIBET w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się do zwrotu Produktu w razie wymiany Produktu na wolny od wad.

1.7.         Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

1.8.         W wypadku gdy LIBET na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi będącemu Konsumentem Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

1.9.         Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta, będącego Konsumentem.

1.10.      Reklamacje można składać drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną przez formularz dostępny na następujący adres e-mail: reklamacje@libet.pl

1.11.      W reklamacji Klient będący Konsumentem powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). LIBET zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

1.12.      Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a LIBET nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

1.13.      O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zostanie powiadomiony drogą elektroniczną przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji,
a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

1.14.      Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez LIBET zgody na udział
w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

1.15.      LIBET nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Projektu przez Klienta w sposób niezgodny
z Regulaminem. LIBET nie ponosi odpowiedzialności za sposób, jakość oraz termin realizacji Projektu przez wykonawcę zatrudnionego przez Klienta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium