do kasy suma: 0,00 zł

Napisz do nas

 sklep@libet.pl

Zwroty towaru

1. Prawo odstąpienia od umowy

1.1.         Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów
(z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego artykułu), w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

1.1.1.        obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

1.1.2.        polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia
w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Dla umów, które nie polegają na dostarczeniu określonych Produktów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

1.2.         W celu wykonania prawa odstąpienia należy wysłać do LIBET, przed upływem wskazanego
w art. 13.1. powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia znajdującego się na Stronie Internetowej oraz przesłanego Konsumentowi wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy LIBET. Konsument może również przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: sklep@libet.pl

1.3.         W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego artykułu). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim LIBET przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

1.4.         Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

1.5.         Zwrot Produktów powinien nastąpić przez ich zwrotne wysłanie do magazynu LIBET, z którego klient otrzymał Produkty. Klient zobowiązany jest do właściwego opakowania i zabezpieczenia Produktów przed wysyłką.

1.6.         Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LIBET w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą LIBET oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

1.7.         W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym Zamówieniem:

1.7.1.        LIBET zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym Zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy),

1.7.2.        nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.

1.8.         Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu ponosi Konsument. Koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu, odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany, a także innych czynników, które wpływają na koszt zwrotu.

1.9.         LIBET może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Produktu.

1.10.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

1.11.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.11.1.      o świadczenie usług, jeżeli LIBET wykonała usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez LIBET utraci prawo odstąpienia od umowy,

1.11.2.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

1.11.3.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez LIBET o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1.12.      LIBET ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie jakichkolwiek kwot należnych LIBET dłużej niż 7 dni bez wyznaczania terminu dodatkowego lub opóźnienia Klienta
w przekazaniu informacji, danych lub materiałów koniecznych do realizacji Projektu o więcej niż 10 dni, przy czym realizacja prawa odstąpienia w drugim przypadku jest możliwa po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez LIBET na przekazanie informacji, danych lub materiałów, nie krótszego niż 5 dni.

1.13.      W przypadku gdy Klient zamówił Projekt COMFORT, a oświadczenie złożył po lub w trakcie wizyty Projektanta, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o koszt wizyty Projektanta wynoszący 300,00 złotych brutto.  

 

Wzór wniosku odstąpienia od umowy:

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ....................... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………….

 

.................................

podpis konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium